Navigace

Obsah

Než začnete stavět

Než začnete uvažovat o možnosti postavit si například rodinný dům získejte si nejdříve spolehlivé informace, zda je Váš záměr realizovatelný.

Od 1.1.2007 lze realizovat stavbu („novostavbu“) jen na zastavitelné ploše vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje (§2 odst. 1) písm. j) nového stavebního zákona) a v zastavěném území obce, které je vymezené územním plánem.

Zákon č. 183/2006 Sb. (dále nový stavební zákon) totiž neumožňuje stavebnímu úřadu povolit stavbu pokud plánovaná stavba (záměr) je v nezastavěném území obce (§ 2 odst. 1. písm. f) nového stavebního zákona.

§ 18 odst. 5) nového stavebního zákona !

„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.“

Jak to lze vyřešit?

Obec na jejímž katastrálním území plánujete stavět musí buď pořídit nebo změnit územní plán obce, popřípadě vymezit zastavěné území obce podle § 59 nového stavebního zákona. Jednejte tedy s obcí na jejíž katastru chcete stavět. Obec má právo po Vás požadovat náhradu nákladů na pořízení územního plánu. (§ 45 odst. 4) nového stavebního zákona).

Informaci, zda lze stavět na pozemku, který je ve správním území Obce Senice na Hané - místní část Senice na Hané, Cakov a Odrlice, Obce Senička, Obce Vilémov nebo Obce Dubčany, získáte na příslušném obecním úřadu nebo na stavebním úřadu Senice na hané. Na stavebním úřadu získáte i informaci o podmínkách realizace nástaveb, přístaveb, stavebních úprav a udržovacích prací.