Navigace

Obsah

Ohlášení jednoduchých staveb (udržovacích prací)

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 104 - § 107 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč.

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou neuvedenou v bodě 3, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje správní poplatek, ve výši 500,- Kč.

 

Stavební povolení

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 108 - § 115 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

Za vydání stavebního povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Je-li jedním stavebním povolením povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky č.18 I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech citovaného zákona o správních poplatcích.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

Územní rozhodnutí

Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  • ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  • ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  • ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  • ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  • ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
 2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
  • do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
  • nad výměru 5000 m2 3000 Kč
 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb,které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky,popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

 

Územní souhlas

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, podle § 96 stavebního zákona pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.Uzemní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení. Územní souhlas lze podle § 96a stavebního zákona vydat společně s ohlášením.

Územní souhlas postačí v případech:

 

Užívání staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby pod § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu - § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu- § 122 stavebního zákona.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje. 
Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč. 
Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 

Změna v užívání stavby

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 126 a § 127 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezeném v povolení stavby.

Za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 11, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.

Za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 10, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

 

Poplatek je možno zaplatit: