Navigace

Obsah

Platba za komunální odpad, psa, stočné  a pronájem obecního pozemku v roce 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba za komunální odpad – platí občané, kteří mají:

- trvalý pobyt v obci Senice na Hané, Odrlice a Cakov

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu - neplatí pro osoby, které mají v obci trvalý pobyt; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo jakoukoliv změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

 

Poplatek  za  rok 2022 činí 490,- Kč za osobu. Termín splatnosti je 30.6.2022.

 

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

(viz OZV č. 2/2021)

 

Platba za psa – platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Senice na Hané, Odrlice a Cakov.

Platba za jednoho psa.....................................................................................200,- Kč/rok,

za druhého a každého dalšího psa.................................................................300,- Kč/rok,

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.................................................100,- Kč/rok

za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.....150,- Kč/rok

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo jakoukoliv změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Termín splatnosti je 30.6.2022.

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

(viz OZV č. 1/2019)

Přihlášení psa.docx (12.78 kB)

 

Odhlášení psa.doc (25 kB)

 

 

Nájem z obecního pozemku – platí občan, který má uzavřenou nájemní smlouvu.

Termín splatnosti je 31.5.2022

Platba dle smlouvy se hradí v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané nebo na účet obec Senice na Hané u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.

 

 

 

Poplatek ze stočného - platí občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Senice na Hané a Odrlice.

Pro rok 2022 byla schválena částka 30 Kč/1m3, tj.  1 080,- Kč/1 osobu a 30,- Kč/1 auto   včetně  DPH. Směrná čísla pro roční spotřebu vody jsou uvedena ve vyhlášce č. 120/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Termín splatnosti je 31.10.2022.

 

Platbu je možno uhradit v hotovosti nebo kartou na OÚ v Senici na Hané v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu nebo na účet obce u Komerční banky č.ú. 123-67960217/0100, variabilní symbol: číslo popisné.